LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Ostatek

2. Královská 19 ()
1Toto když uslyšel král Ezechiáš, roztrhl roucho své, a oděv se žíní, všel do domu Hospodinova. 2I poslal Eliachima správce domu, a Sobnu písaře, i starší z kněží, oblečené v žíně, k Izaiášovi proroku, synu Amosovu. 3Kteříž řekli jemu: Toto prasv Ezechiáš: Den úzkosti a útržek i rouhání jest den tento; přiblížilť se plod k vyjití, ale není síly při rodičce. 4Ó by slyšel Hospodin Bůh tvůj všecka slova Rabsacova, jehožb poslal král Asyrský pán jeho, aby utrhal Bohu živému, aby pomstil Hospodin Bůh tvůj těch slov, kteráž by slyšel. Protože pozdvihni modlitby své za tento ostatek, kterýž se ještě nalézá. 5A tak přišli služebníci krále Ezechiáše k Izaiášovi.
I. Král. 19, 1-4.
(Kralic.překlad z r. 1579-93, Kutná Hora 1940, str. 358-59.)
date of origin: srpen 2002