LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


Tvář boží

Žalm 27 ()
7Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i vyslyš mne. 8O tobě přemýšlí srdce mé, že velíš, řka: Hledejte tváři mé, a protož tváři tvé, Hospodine, hledati budu. 9Neskrývej tváři své přede mnou, aniž zamítej v hněvě služebníka svého; spomožení mé býval jsi, ještě vždy neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože spasení mého.
Ž 27, 7 – 9
(6630, Biblí svatá, pův. překl. Kral. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ, str. 501.)
7Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! 8Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. 9Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.
(6646, Bible, ekum. překlad, 1990, SZ, str. 469.)
date of origin: duben 2005

Tvář boží

1. Paralipomenon ()
11Hledejte Hospodina i síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně. 12Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž činil, na zázraky jeho, i na soudy úst jeho.
1 Pa 16, 11 – 12
(6630, Biblí svatá, pův. překl. Kral. 1579-93, Kutná Hora 1940, SZ, str. 382.)
11Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. 12Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, …
(6646, Bible, ekum. překlad, 1990, SZ, str. 544.)
date of origin: duben 2005