LADISLAV HEJDÁNEK ARCHIVES | Cardfile

Here you will find a digitized image of Hejdánek's original filing cabinet. Its total volume is many thousand tickets. We publish them in parts as we handle them. At the moment we have worked out what prof. Hejdánek himself developed electronically. However, much work remains on paper cards. In addition to Hejdánek's extracts from reading, the filing cabinet also includes his own thought work from recent years, which cannot be found elsewhere.


(Písek, 081006–1.)<br/>Subjektální (co) „má být“ a „svět“ (das) Umgreifende u Jasperse (to) Pravé (správné) (to) Pravé a „to nepravé“ ,Absolutnost‘ subjektu ,Pravditi‘ - praviti ,Událost‘ jako model (myšlenkový) ,Zpředmětňování‘ a metafyzika 60. leta (v ČSSR) <i>Transcendetálie A-priori budoucího A-theismus „ontologický“ ARCHAI (počátky) ARCHÉ (29) ATELÉS – a filosofování Abeceda (Buchstabenlehre) Abeceda „filosofická“ Absolutno (4) Absolutní sluch Abstrahování (2) Abstrakce (2) Abstraktní a konkrétní Absurdita Absurdnost a „genialita“ Acer atropurpurea Actus purus Adaptace a prostředí Adaptace jako kognitivní proces Adventivní (-nost) Adventivní skutečnosti Adventivní „dění“ Adventus (přicházení) Afilosofie (≠ antifilosofie!) Aforismus a kontext Aforismy Aforismy a citáty Agregát a celek („živý“) Agregát a „srostlice“ Akademismus Akce (9) Akt myšlení Aktivismus Aktivita (8) Aktualita (5) Aktuálnost (16) Aktuální chvíle a filosof Aktuální entita (actual entity) Aktuální fáze (pravé události) Alkidamas o přírodě (a „bohu“) Amatérismus An-sich a für-sich Analogia entis Analogie jsoucnosti Analýza Angažované myšlení (contra „objektivní“) Anticipace Antropický princip Antropomorfismus Apeiron (neomezené) Apofatická theologie (nebo filosofie) Aporetika a narrativita Apriornost a „a priori“ Arcanum (arca) Archimedovský „bod“ Archimedés Areté (virtus) Argument – platnost (její podmínky) Argumenty a „novost“ Aristokracie ducha Aristotelés (5) Ars (2) Artefakt x umělecké dílo Artes liberales Asociace a jejich „subjekt“ Atheismus (2) Atom (6) Atomismus a achronismus Atomismus a procesuálnost Atomismus v širokém smyslu Atomos jako událost Augustin a pojetí času Autarkie logická Autonomie „události“ Autorita Autorství Badatelství a dogmatismus Bezprostřední (danost) Bezvýznamnost člověka Biblické texty a filosofická interpretace Biologie jako věda Bloch, Ernst – a Body a jednotky podle Aristotela Body v životě Boj Bonhoeffer D. dle J.B.Součka Bonhoeffer, D. (2) Bougainvillea glabra Broskvoň - ošetření Budost (13) Budoucnost (72) Buňka Bylost (7) Bytí (52) Být a stávat se Býti (jest, byl, bude etc.) Bůh (34) Causa sui Cavendish, Henry Georges Celebrity Celek (34) Celkovost a celky Celkovost není „totalita“ Celostnost dění (událostného) Centrální a okrajové (periferní) Cesta (10) Cestování a filosofie Chaos a „superstruny“ Chaos – jeho „teorie“ Charakter Charta 77 (3) Chelčický, Petr Chování (se) a jednání Chování a jednání Chování – zvyklosti a zásady Chronony jako kvanta Chudí (2) Chuť žít Chuť žít a Teilhard de Chardin Chyba (2) Chórismos (3) Cit a vnímavost Citování ve filosofii Citáty a aforismy Cizinec a „příchozí“ Co jest Contingentia rerum Creatio ex nihilo Credere Ctnost (2) Cíl (8) Církev (2) DYNAMIS (7) Dalajláma Danost (2) Dané a pravé Definice Demiurg – je to „mýtus“? Demokracie (8) Denaturace přírody a člověk Denotace Denotát Deník (psaný) Deprese Descartes Detaily a celek Determinace (6) Determinismus (3) Deterministický svět Dialektika (2) Dialog (15) Dictamnus albus L. - třemdava Didaktismus ve „filosofii“ Diktatury Dilemma Diletantismus Dimenze (rozměry) a filosofie Disciplinovanost v myšlení Diskontinuita a čas Diskuse Distance a polemika ve filosofii Dluh a život (2) Doba (2) Dobro (5) Dobré - špatné Dobré x správné Dogmatika Dogmatismus a badatelství Dogmatismus a skepse Dojem a myšlenka Dojem a „zdání“ Dokonalost (plnost) Dokončení (stati) Domestikace a evoluce (2) Domov (2) Dotázání na „budoucí“ Dovednost a rozum Dovršení - konec Drama Draslo pro vyzrávání Dualismus (5) Dualita x dichotomie Duch (3) Duše (19) Dávat se („co se samo dává“) Dílo a jeho život Dílo veliké (a usilovnost) Dílo, činnost Dítě (malé) a smysl (věcí) Dědictví a dědění Dědictví – „vybrat si“ Děje (2) Dějinná „logika“ současného myšlení Dějiny (14) Dějovost není vše Dění (20) EPISTÉMÉ EPOCHÉ ERGON Ekonomika a smysl dějin Ekonomizace života Eleatství jako „nákaza“ Elementy poslední Emancipované elementy Emergence (8) Emergentismus (a emergence) Emigrace vnitřní Emoce Energie (3) Entelechie Entita a jsoucno(st Entropie (5) Eratosthenés Eschatologie (slovo) Eschaton (boží království etc.) Estetika a selekční tlak Ethologie „fyzikální“ Etika (17) Eukleidés Evangelium (2) Evoluce (13) Evropa (5) Ex-sistence x subsistence subjektu Existence (14) Existenciální myšlení (contra „objektivní“) Experiment (12) Explikace Extenze jazykového výrazu Extenzionalita FYSIS (18) Fachidiot Fakta (4) Fakticita (3) Faktum a smysl (2) Falešné události (pseudo-události) Fenomenologická metoda Fenomenologie (15) Fenomén (16) Feuerbach a dnešek Fiens perpetuum Filologos (jako nové slovo) Filosof (20) Filosofická propedeutika Filosofická témata Filosofické disciplíny Filosofické myšlení (-nky) a jeho interpreti Filosofický přístup (3) Filosofický text a jeho čtení Filosofie (256) Filosofování (27) Filosofové (3) Filosofumenon Filosoféma (5) Finalita (3) Formulace ve filosofii Freud, S. Funda o Bonhoeferovi Fysika (3) Gabriel Marcel a Heidegger Galaxie - nejstarší (2) Generalizace a statistiky Generování času Genetika a „text“ Geniové a obrana proti nim Genius a talent Gravitace (2) Halucinogenní drogy Hegel a dnešek Heidegger, Martin (4) Hejdánek, Ladislav (8) Hermeneutika (11) Heteronomie „události“ Historici a minulost Historická báze reakční (Rádl a Driesch) Historie Hledání a nalézání Hloupost jako hřích Hmota Hodnoty (3) Holismus Hranice (meze) Hranice (meze) vnitřního Hrdinové Hrdinství Hromada (2) Hromady a „pravá jsoucna“ Hromádka, J.L. (2) Humanismus (3) Husserl, Edm. Hvězdy nejsou subjekty Hybatel ,první‘ a negentropie Hybatel první Hylozoismus Idea (30) Identita (9) Ideologie Indiference objektů a pohyb existence Individuace a „objímající“ Individuace – původ Individuace – původ (principium) Individualita a lidská práva Individualizace Individuum (4) Inertnost (inerce) Infantilismus jako kolektivní regres (dekadence) Informace (3) Inkarnace ve filosofickém smyslu Instituce filosofické Integrita (4) Integrovanost myšlenky Intellectus Intelligere Intence (11) Intencionalita (4) Intencionalita a zpředmětňování Intencionalita jako fenomén Intencionalita myšlenková Intencionalita obecná Intencionálie Intencionální modely Intencionální objekt (2) Intencionální předmět Intencionální předmět a „idea“ Intentum (= míněné) (2) Intenzionalita Inter-legere Interes a „filtry“ Interes(ovanost) (2) Interpretace (4) Interpretování a interpretované Intolerance Introspekce a reflexe Intuice (4) Invariant Iracionálnost a racionálnost Jak číst filosofické autory Jan Patočka – přípravné body Jan evangelista (2) Jaspers, Karl Jazyk (16) Jedinec a jeho jedinost Jedinec a kolektiv Jedinečnost (8) Jedinost (2) Jedno (5) Jednoduchost a složenost (např. u Leibnize) Jednota (19) Jednotky a body podle Aristotela Jednotlivina (5) Jednotliviny a poznání Jednotlivost (3) Jednotlivé a obecné Jednání Jest, jsoucí (býti) Jestota a jsoucnost Jestota x jsoucnost Jev (7) Ježíš (8) Jircháře – začátek u Hromádků Jistota Jméno Jméno a pojmenované Jsoucna (5) Jsoucno (26) Jsoucí (14) Kalkul Kant o prostoru a čase Karfíková Lenka Katafatická theologie (nebo filosofie) Kategorie subjektu Katolicismus Katolictví Kauzalismus Kauzalita (27) Klam Kniha jako úkaz jako jev Kniha roku 2009 Kolář, Jiří Komenský o pravdě Komparace (3) Komunismus (9) Konec (4) Konflikt – české termíny Konkrétnost – co je Konkrétum Konstanty (5) Konstrukce - oprávněnost Konstrukce myšlenkové Konstrukce myšlené (myšlenkové Konstrukce pojmové (7) Kontext (3) Kontingence (6) Kontinuita času a ,sukceseʻ Korektorské posedlosti Korelace (a korelát) Korelát intencionálního aktu Kormidlování, -ati (κυβερναω) Kosmologie filosofická Kosík, Karel (8) Koucký, Vladimír Krajnosti a „střed“ Kreativita osobní a „procesuální“ Kritika (10) Krize (3) Království (nebeské etc.) Království „ne z tohoto světa“ Kubišová, Marta (body pro šot TV) Kultura a stát Kvalita a kvantifikace Kvanta primordiální Kvantifikace (5) Kvantita a číslo Kvantum (2) Křesťanství (21) Křivda LEMBERG Eugen LOGOS (6) Legalismus - mravní Levice a pravice Lež (3) Liberalismus Lid (hlas lidu) Lidská práva (35) Lidstvo (2) Logika (4) Logologie filosofická Láska (2) MV Machovec o Ježíšovi (3) Maieutika (4) Maloměšťáctví české Maloměšťák literární Marx a marxismus Masaryk, Tomáš Garrigu (4) Matematika (3) Metafora (-ičnost) (2) Metafyzika (36) Metajazyk Metoda výkladu (filosofického) dle Aristotela Milosrdenství a hněv Milost Minulost (16) Minulé a paměť Mladík (2) Mluva Mluva a řeč Mládenec jako intencionální objekt (2) Mlčení (2) Mnohost a jednota Mnohovědění (2) Množina Moc (4) Modality Modely myšlenkové (6) Monismus x pluralismus Monáda (5) Morálka Morální ochablost Morální řád Motiv x příčina Moudrost (5) Možnost (21) Mravnost Mravní ochablost Mravní situace (5) Mravní zákony Mravní zásady Mravní závazek („povinnost“) Mrtvé tělo Mrtví Muž vynikající Mysl a duch Mysl a tělo (Mind - Body) Mysl a tělo (Mind and Body) Myslet „nově“ = nepředmětně Mystika (2) Mythos (7) Myšlenka (33) Myšlenkové modely a myšlenkové „osvětí“ Myšlené (4) Myšlení (37) Má být Méontologie (11) Míněné (= intentum) (2) Míněné (předpojmové) Mínění a jistota Mír (2) Nacionalismus Naděje (6) Nahlédnutí Nahodilost (8) Nahoře Napodobování Narativita (8) Naturální theologie Nauka „nepsaná“ Navazování (3) Ne-jsoucí (5) Ne-předmět (5) Ne-předmětnost a non-existence Ne-předmětné (2) Nebesa v bibli Negativita (záporno) Negativní platonismus (2) Negativní theologie (nebo filosofie) Negentropie - jako pohyb Negování (názorů, myšlenek) Nejsoucí (11) Nekonečno (3) Nekonečné (-nečno) Nemoc Nemožnost – jak jí dát „šanci“ Nemyslíme zatím ještě? Neměnnost a změna Neměnnost a „dění“ Neomezenost Neomezené (apeiron Nepatrnost (význam slova) Nepojmovost Nepravděpodobnost a nahodilost Nepravidelnosti a pravidla Nepředmětnost (51) Nepřítel (4) Nesmrtelnost (3) Nesmysl Nespokojenost - a Nespravedlnost vůči nepřítomným Netečnost a pohyb Netečnost nebo reaktibilita Neurčitost a neúplnost Neurčitost a „dourčování“ Nevyslovené (nevyřčené) Nevyřčené (nevyslovené) Nevědění – dvojí různé Nezjevné a zjevné Nezpředmětnitelné není neuchopitelné Neúplnost a neurčitost Nic (11) Nietzsche a „ateismus“ Nietzsche, Friedrich Nihilismus (3) Niternost (8) Nitro (6) Ničení a tvoření Noc (2) Non-existence a ne-předmětnost Normy (4) Novost, nové (2) Nové (18) Nutnost (3) Náboženskost (2) Náboženská „víra“ Náboženství (12) Náhled a ponětí Náhoda (3) Nálada (4) Nápad (5) Nápověď v básni a ve filosofii Náprava (3) Národ (7) Návraty k starému myšlenému Názor a mínění OUSIA (ουσια) Obec a „přirozenost“ (2) Obecné a jednotlivé Obeznámenost x znalost Objekt (2) Objektivace Objektivita (6) Objektivizace Objektní a subjektní (otázka „priority“) Objektální Objev (3) Objímající Občanská společnost Oběti Ochablost morální Odemčenost a otevřenost Odloučenost při zkoumání Odmítání x kritika Odpor (2) Odpovídavost (reaktibilita) Odpovědnost (8) Odpovědní tiskopis… Odpověď (2) Odvaha k experimentům Odvrácení (od Boha) Omezenec učený Omezení (-nost) Omezení a „mistrovství“ Omyl (4) Ontika Ontologie (13) Ontologika Opakování - smrt Opice a spravedlnost Organismus a reaktibilita (vzrušivost) Orientace (9) Orthogeneze a povaha „pravosti“ Ortogeneze – je „řízena“? Osobnost Ospravedlnění „jen z víry“ Ostatek Osud Osvícenství Osvětí (7) Otevřenost a odemčenost Otázka (25) Otázky (8) Ovce a ovčinec Ovoce nést PERIECHEIN PERIECHON (4) Pamatování a pamatované Paměti (2) Paměť (7) Panpsychismus (2) Papež Paradigma(ta) a jeho (jejich) změny Paradox (2) Paralogismus a paradox Partitura osudu Pascal - jeho „Myšlenky“ Patočka, Jan (12) Patrnost (význam slova) Pavel apoštol a filosofie Peripatos jako „dialog“ Personalismus Perspektiva a smutek Perspektiva a to „v ní“ Philosophia prima Pisteologie filosofická Platonism politický Platonismus negativní (2) Platonismus pozitivní Plebejství Plnost (dokonalost) Pluralismus x monismus Pochopení x souhlas Pochybnosti (4) Pochybování a kritická volba Pociťování a myšlení Podmínky a následek Podmíněnost dobová atd. Podněty a výzvy Podobnost a rozdílnost Podstata Podvod (lež) v přírodě Pohotovost (připravenost) Pohyb (20) Pojem (75) Pojmovost (11) Pojmy (10) Pokoj a „pokojnost“ Pokrok (7) Pole (prostředí) a „událost“ Pole a částice Pole časové (a jiná pole) Polemika Polemika ve filosofii Polis a filosofie Politická „bytost“ Politika (3) Pomáhat si (pojišťovat se) Pomíjení a paměť Poměry a odpovědnost Porozumění (11) Poslání (2) Postdekonstrukce Postmoderna a sofistika Postmodernismus Postmoderní Potřeba (potřeby) Poutnictví Povinnost (2) Poznatek „čistý“ dle Kanta (reines Erkenntnis) Poznání (3) Pozorování Počátek (15) Počátky (11) Počítání (matematika) Počítání a kvantifikace Pragmatika (2) Pravda (263) Pravdivost (5) Pravdivá idea Pravdomluvnost Pravice a levice Pravidla (3) Pravost (3) Pravé a dané Pravé jsoucno – člověk – A Pravé jsoucno – člověk – B Pravý a nepravý (2) Praxe – její pojetí Principie Principy Principy a disputace (diskuse) Problematika méontologická Problém (22) Proces (6) Prognóza jako výzva Progresivita (pokročilost) Prohnilost (hříšnost) Prohra Proletariát akademický Promluva (řeč) Promluva a její zápis Proměnlivost Propedeutika filosofická Prorok Prostor (4) Prostředí a vztah subjektu k němu Protest(ování) Protiklad a protiva Protiva a protiklad Provinilost a reflexe Provizornost jako pokušení Prožitek Prožívat a myslet Prožívání a prožitek Prožívání a prožívané První filosofie (2) První hybatel Prvočinitel Prvočinitel(é) Práce a tvorba Práce x praxe Práva (6) Právní filosofie Právo (23) Psaní (tvorba) Psaní pojednání Pseudo-události (události falešné) Pseudověci Psychika a spontaneita Psychologie Péče o duši Písařská škola (školní tabulky z města Uru) Písecký, Václav 1482-1511 Písecký, Václav o univerzitě (pražské) 1482-1511 Písecký, Václav o českém jazyku 1482-1511 Písmactví Přechodnost a trvalost Před-dějinné lidstvo Předfilosofie Předmět (25) Předmětnost (14) Přednášení Předpojmovost (2) Předpojmovost a narativita Předpoklady Předpoklady (a předsudky) Předpoklady problematické (byť jakoby „samozřejmé“) Představa (5) Překlad a výklad (2) Překlady ve filosofii Překonat (4) Překážka (jako prostředek) Přemýšlení vlastní (problém z Kanta) Přicházející Přirozenost (7) Přirozenou povahou (φύσει) Přirozená práva Přirozené (samorostlé) Přirozené právo (2) Přirozený celek (= pravý celek) Přirozený celek u Aristotela Přirozený svět Přirozený zákon Přirozený řád vesmíru (a „lidská práva“) Přátelství a přátelé Příběh (2) Příchod (přicházení) (2) Příklad (vzor) a jeho „moc“ Příklady ve filosofii Příležitost (šance) Příroda (17) Přírodozpyt a přírodopis Přístup (ke skutečnosti) Přístupy filosofické Přítomnost (12) Přítomnění a přítomnost Příčina (6) Příčinnost (6) Působení (vliv) Původ (2) Racionálnost a iracionálnost Racionální (a „racionalita“) Radikální fenomenologie Radikální zlo Rakousko Reagování Reakce a akce (subjektu) Reakce a „zpětné“ působení Reaktibilita (16) Realismus (3) Realita (2) Recepce („vědomostí“) Reflexe (40) Reformace Regulativní idea Rejchrt, Miloš Relativismus a subjektivita Relativnost historická Religiozita (3) Restaurovat (-race) Revoluce Rezistence (3) Rheologie a událostnost Riziko a život Rovnost x spravedlnost Rovnováha (ekvilibrium) Rozhodnutí Rozhovor (3) Rozum (9) Rozvrh a cíl Rozštěpení (Spaltung) Rozštěpení (Spaltung) a celek Rusko Rádl, Emanuel (13) Rétorika (jako zápas slov - a moudrost) Růst SOLI DEO GLORIA SRŮST (SYMFYSIS) SYMFYSIS Samorostlé (≈ přirozené) Samostatnost (svébytnost) Samota (2) Scientia x ars Sebepoznání Sebeukazování a jev(ení) Sebevražda Sebezapomenutost Sekularizace a religiozita Sekularizace u Patočky Selekce a vývoj Setkání (9) Setrvačnost (6) Shoda (covenientia) – obráceně Situace (7) Situovanost a „vnitřní“ kvalita Sjednocenost organická a subjekt Skepse a dogmatismus Skepsis (pochybnosti – ontologicky Skrytost Skrytá hmota a skrytá energie Skutečnost (32) Skutečné (-nost) – významy Skutečné (skutečnost) Skutečné x reálné (a jsoucí) Slova (18) Služba – dva významy Smrt (11) Smutek a perspektiva Smysl (43) Smích Sobotka, Milan Socialismus (5) Sofistika (3) Sokratismus Soud (3) Souhlas (2) Soustředění Soutěživost Souvislosti (6) Současnost (2) Souček, J. B. (6) Spasení (2) Specializace ve filosofii Spekulace (3) Spisovatel Spojitosti (vztahy „reálné“) Spolehlivé a spolehnutí Společenství „věřících“ Spontaneita a psychika Spravedlivost Spravedlnost (9) Správnost a situačnost Správnost x danost Správné - nesprávné Spása (záchrana) Srdce a rozum ve filosofii Srovná(vá)ní (komparace) Srovnávání a pojmovost Srovnávání myšlenek Srovnávání – jeho smysl Srozumitelnost ve filosofii Ssubstance x subjekt (u Hegela) Stabilita ve změně Starost (Sorge) Statistika – předpoklady Struktura (5) Studenti Studium Stvoření (4) Stvořitelství zvnějšku a zevnitř Stát (5) Stísněnost ducha Subjekt (149) Subjekt-Objekt-Spaltung Subjektivita (5) Subjektnost (5) Subjekty a univerzum Subjekty a „svět“ Subjekty nejnižších úrovní Subjekty pravé a nepravé Subjektální (5) Subjektální a subjektní Subsistence x ex-sistence subjektu Substance (2) Substruny (superstruny) Superstruna jako událost Superstruna – možnosti filosofického výkladu Superstruny Supersubjekt a subsubjekty Superubjekt(y) Superubjekt(y) v dějinách Svatá země a Abram Svoboda (58) Svobodná věda a peníze Svobody a povinnosti v liberalismu Svědectví (o skutečnostech) Svědomí a reflexe Svět (48) Svět, vesmír, kosmos, mundus Světlo a svět Světlo vnitřní Světové dění a „to pravé“ Světové dění: nové a opakování Symbol (2) Symbolika logická Synergismus a pojetí „Boha“ Synonyma Syntaktika Syntax logická Syntax(e) Synthese Systematičnost Systematičnost a hermeneutika Systematičnost a systém ve filosofii Systém (5) SÉMA (σήμα) Sám sebou (být) Sázka (život) Sémantika Sémantika logická Sémiotika Síla (DYNAMIS) TO HETERON (to zcela odlišné) Tajemství Talent a genius Technika (3) Teilhard de Chardin (4) Teilhard o „pasivitách“ Teleologie (a télično) Teleonomie (2) Tematizace Teologie - filosofický smysl Teologie jako „reflexe“ – ale čeho? Teologie „přirozená“ Teorie (3) Teorém x ,věta‘ Terminologie ve filosofii (2) Terminologie ve filosofování Termíny a pojmy (a pojmové modely) Testovatelnost ve filosofii (2) Text (14) Thalés z Milétu (2) Theismus a atheismus Theodicea – co s ní? Theologie (21) Tolerance (6) Toto-zde (TODE TI) Totožnost (identita) Tradice (5) Trancendentálie (intenc. modely) Transcendence (4) Transcendentalia Transcendentní ve světě Transcendentálie Transcendentální („před“) Transcendentální filosofie Transcendentální idealismus Transcendování ve filosofii Transgrese jako změna Transience jako změna Trapnost těch „nahoře“ Trauma národní Trauma české Trh a jeho funkce Trivializace ve „vývoji“ podle Whiteheada Trojice (3) Trvalost (2) Trvání a změna Trvání a čas (předsudky) Tvar(y) – μορφαι Tvorba (5) Tvořivé dění ve světě Tvář boží (2) Typičnost a zvláštnosti Tázání (8) Téličnost (2) Téma (2) Témata pro současnou filosofii (5) Tématizace a ,předmět‘ Tělesa smysly vnímatelná a nevnímatelná dle Aristotela Tělesnost (2) Tělo (2) Událost (106) Ukazování (se) jsoucna Ultima principia Ultima principia („poslední počátky“) Umlknutí Umělecké dílo Umění (5) Universita Universum myšlenek filosofických Univerzálie jako pojmy a jako intencionální modely Uroffenbarung Utopie (2) Uvědomění Uznání Učenost a „mnohovědění“ Vakuum fyzikální a pravděpodobnost Vallota purpurea Velikost Velké postavy Verificatio aj. Verifikace Veritas Dei Vesmír (9) Vina (6) Virtuozita jako problém Virtus (latinské slovo) Vis motrix Vize Vjem (vněm) Vlastenectví Vlastnění a vlastnictví (2) Vláda (κυβερναω) Vláda a poslušnost Vláda „vyššího“ (co „má být“) Vnitřní (18) Vnímavost (2) Vnímání (7) Vnějšek (2) Vnější - vnitřní Vnější a vnitřní (2) Vnější vztahy jsoucen Vnější x vnitřní Vněm (vjem) Vrženost (Geworfenheit) Vrženost a reagování Vrženost a „stvořenost“ Vtělení a stvoření Vynález jako „nápad“ (a myšlenka) Vynález x vynalezené Vyučování (DIDASKALIA) podle Aristotela Vyčerpat téma Vzdálenosti (vesmír) – škály Vzdělanost a „vyučování“ Vzkříšení jako téma Vznik (13) Vzpomínky (3) Vzpoura a pozitivní práce Vztah (9) Vácha, Marek Orko Válka (3) Víra (39) Východiska filosofická (a otázky) Výhra Výklad a jeho cíl Výklad vyššího z nižšího Výkon a „idea“ Výrok Vývoj (9) Vývratek Výzkum a dogmatismus Výzkum a tázání Význam (6) Výzva (5) Věc (4) Věda (15) Vědeckost a věda Vědečtí pracovníci Vědomí (11) Vědění (5) Věrnost - zásada Věčnost a přítomnost Věčný – dvojí pojetí Všechno Whitehad o trivializaci ve vývoji (vesmíru) Wittgenstein o světě Zacílenost (3) Zanikání (2) Zapomenuté v myšlení Zapomenuté v myšlení (a nemyšlené) Zaslíbení a závazek Začátek (2) Zažít něco Zbabělost Zbožnost Zbožnost (víra) Zdatnost - vymezení Zdravý rozum Zen a filosofie Zeď nářků lidstva Zjevnost a předmětnost Zjevnost a skrytost Zjevné a nezjevné Zjevování (4) Zjevování (se) jsoucna (3) Zkoumání ve filosofii (výzkum) Zkušenost (26) Zlo (7) Změna (26) Změny – druhy změn Znalost x obeznámenost Znamení (3) Znamení (ve světě) Znamení potopy Znamení časů Znepokojivé Znázornění nenázorného Zpředmětnění (2) Zpředmětnění jako „denaturace“ Zpředmětňování a pohyb Zpředmětňování a čas Zpředmětňování jako problém Zrak a nitro Zrnitost času Zrod (6) Zvláštnosti a typičnost Zvnějšnění „vnitřního“ Zábava Záchrana (spása) Základ(y) (teoretické) Základní výzkum ve filosofii Základy Zákon přirozený Zákonitosti a pravidelnosti Zákony a právo (2) Zákony zachování Zánik (5) Zápas slov (a moudrost) Závist (10) Získané x samorostlé Zůstávající co „Býti má“ a co „jest“ lad“ sám sebou (být to „Pravé“ jako subjekt (u Hegela) Údiv Údiv nebo zájem ? Úkaz (a jev) – „fenomén“ Úkaz (to, co se „ukazuje“) Úkaz (ukazování se) Úkaz a fenomén (2) Úkaz a jev (3) Úkaz a možnost Úkaz x jev Úzkost a čas Účel a cíl Účelnost Účelnost (finalita, téličnost) Čas (90) Česká otázka Český jazyk (srovnání s řečtinou) Četba – původní smysl Češství v Evropě Činnost Činnost a změna Čistý a nečistý (2) Čivy Člověk (39) Člověk – uměřenost Čtení filosofického textu Čtení textu (ffického) Čtení textu ffického Část (5) Částice (5) Čísla a počítání Číslo jako „předmět“ (x jako „znak“) Řecko (staré) – odkaz Řeč (6) Řád a „pořádek“ Šifra a „transcendence“ u Jasperse Šimsa, Jaroslav (2) Špatné - dobré Šílenství a rozumnost Žačka-studentka Žertování Žijící Žití (život jako výkon) Žití a oživenost Život (54) Živoucnost („oživenost“) a žitý život Živá bytost (živok) Živé a před-živé „Akce“ a subjekt „Aktuálnost“ a dění „Atomismus“ filosofický „Atomismus“ redivivus „Bezprostřední“ (zkušenost) „Bod“ archimedovský „Cesta“ (význam slova) „Danosti“ a „výzvy“ „Danost“ a dávání (se) „Danost“ a zkušenost „Demiurg“ a Idea „Dubium“ jako dubitandum (ontologicky) „Duše“ a „starost o duši“ (u Patočky) „Evoluční“ myšlení „Fakta“ a skutečnost „Fakta“, teorie a hypotézy „Fakt“ objektivní „Filosofie“ něčeho a „filosofie“ filosofie „Fundamentální ontologie“ jako „méontologie“ „Fysika“ filosofická „Idea“ a provedení „Individuum“ jako problém „Inferiorno“ filosofické „Jeskyně“ – Platónův mýtus „Jest“ - co to znamená? „Já“ a „jáství“ „Já“ – jeho dvojí ustavení „Metafyzická“ zkušenost (2) „Metafyzika“ – nově chápaná „Morální“ výklad světa „MÉFYSIS“ a FYSIS „Nahlédnutí“ a „brýle“ „Nahlédnutí“ „fenoménu“ „Nesmrtelnost“ u Whiteheada „Nesrovnatelné“ a komparace „Neurčitost“ na kvantové úrovni „Nic“ jako „zdroj“ „Niternost“ (duše) „Normy“ v etice „Normy“ – jejich povaha „Novinky“ ve filosofii „Novost“ ve filosofii „Nové“ – zrod a úhyn „Náhody“ a vývoj „Objektivní“ myšlení (contra „existenciální) „Objekt“ konkrétní a abstraktní „Objímající“, ale „zevnitř“ „Otrávenost“ „PROFYSIS“ a MÉ ON „Paměť“ interní a „externí“ „Pokrok“ a filosofie „Pokrok“ a „vývoj“ „Poslední“ počátky (ultima principia „Pozadí“ x pole „Počátky“ jako problém „Pravost“ (a ne-pravost) „Pravost“ a skutečnost „Pravověří“ a víra „Praxe“ ve filosofii „Principy“ z filosofického hlediska „Prostoročas“ a svět „První“ – co je „Práva“ lidská – děj (= práva člověka) „Psychika“ jako zdroj aktivity (u Teilharda de Chardin) „Předmět“ a souvislosti „Předmět“ a subjektivita „Příchozí“ a cizinec „Příroda“ a nepředmětnost „Příroda“ a „přírodní“ či „přirozený“ „Přístup“ k něčemu „Přístup“ zvenčí, ale „dovnitř“ „Přítomnění“ a čas „Příčina“ a „podmínky“ „Působení“ jako „aktivita“ „Realismus“ – „stát nohama na pevné zemi“ „Realita“ a „skutečnost“ „Realita“ – jedinečnost „Realita“a čas „Sein-lassen“ u Heideggera „Setrvačnost“ a „neurčitost“ „Skok víry“ „Skutečnost“ (za „s.“ považovaná) „Skutečnost“ a „realita“ „Smyslodajství“ u Patočky „Smysl“ (poslední) „Staré“ a „nové „Stvořenost“ a vrženost „Stvořenost“ filosoficky „Stvoření“ – myšlenka „Substance“ celku „Svět“ nepředmětnosti „Svět“ – pojetí (historie) „Teorie všeho“ „Teorie všeho“ a kritika filosofická „Tok“ a dění „Transcendence“ jako skutečnost „Tvary“ a nové „Událost“ a méontologie „Událost“ jako ,pohyb‘ informace „Událost“ jako model myšlenkový „Učení“ nepsané („nauka“ nepsaná) „Vnitřní“ a čas „Vnímání“ mimosmyslové „Vrženost“ počátku „Výmysl“ a myšlení „Vývoj“ a „pokrok“ „Vývoj“ jako akauzální dění „Vývoj“ kosmický „Vývoj“ myšlenkový jednotlivce „Výzvy“ a „danosti“ „Věc o sobě“ „Věc o sobě“ a „virtualita“ „Věda“ jako „epistémé“ „Zdravý rozum“ a filosofie „Zjevení“ z filosofického hlediska „Zpředmětňování“ a reflexe „atelés energeia“ „dát šanci“ a tzv. „možnost“ „jest“ na někom, aby „jest“ – co to pro nás znamená? „to pravé“ a „životní obrat“ „to pravé“ jako „nepřirozené“ „to“ Pravé „Útvary“ a jejich proměny