Ontologie
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 1994 – blíže nedatováno
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • 1994

  • Ontologie

    Držíme-li se jednak samotného slova, jednak Aristotelova výměru ze začátku IV. knihy Metafyziky, je ontologie filosofická subdisciplína, která se zabývá jsoucím, pokud jest. Jestliže dále samo „jest“ chápeme jako „jest nyní“ (neboť „jest“, které „není“ nyní, nýbrž jen kdysi bylo nebo kdysi teprve bude), pak z toho vyplývá, že ontologie není s to se zabývat „jsoucím vcelku“, rozumí se jako celkem v čase, nýbrž pouze něčím, co je z časovosti jsoucího izolováno a z celkového časového průběhu vyňato

    [blíže nedatováno]