Mythos jako jev (úkaz?)
| docx | pdf | html ◆ myšlenkový deník – záznam, česky, vznik: 23. 10. 1993
text je částí tohoto původního dokumentu:
  • 1993

  • Mythos jako jev (úkaz?)

    Pravá jsoucna (pravé události) postupně v čase ukazují svou okamžitou podobu (tj. příslušnou aktuální jsoucnost), a to způsobem, který není podmíněn ani ovlivněn žádným vnějším pozorovatelem ani činitelem. Mythos však nenáleží mezi taková pravá jsoucna, neboť je vždycky integrován zvenčí nějakým aktivním subjektem, a to i tenkrát, když si aktivitu takového vnějšího subjektu ať už hned nebo alespoň posléze podmaňuje. V přísném smyslu tedy nelze o mýtu (resp. mythu) mluvit jako o fenoménu, tedy jevu ve smyslu úkazu, nýbrž pouze o jevu, kde to, co se jeví, se jako takové neukazuje, tj. není to jako „skutečnost“ vnitřně integrovaným celkem. Právě proto není a ani nemůže být předem jasno, co to je mýtus, ale náš výměr mýtu musí být zdůvodněn mnohem důkladněji, než jak tomu bývá u pravých jsoucen (tj. vnitřně integrovaných celků).

    (Praha, 931023-2.)