[Příležitostné poznámky, 1986]
| docx | pdf | html | skeny ◆ myšlenkový deník – soubor | poznámky, česky, vznik: 1986

Machine transcription, not yet edited

====================
doc01943120171128191517_001.jpg
====================

01

Nutnost uvědomit si co nejlépe nejen, co bude naším tématem,
ale také jaké myšlenkové prostředky máme k dispozici a za
jakých podmínek k tématu přistupujeme

02

Tedy: naším tématem nebude mravnost ve smyslu mravních zvyk-
lostí, mravů v určité společnosti, společenské skupině či
třídě, kultuře, civilizaci apod. převažujících, ale ani ve
smyslu uznávaných. /a vyznávaných/ mravních názorů event. i-
deálů /at už jsou dodržovány či ne/, nýbrž spíše povaha sa-
motné mravní dimenze, struktura mravní situace.

03

Pro každou mravní situaci je podstatné, že nezůstává sama
sebou a pro sebe, nýbrž že se vytváří, vynořuje uprostřed ur-
čitého širšího kontextu, který rovněž není mravně neutrální.

04

Pro tento kontext je zase podstatné, že je spolukonstituo-
ván a spoluartikulován mravním povědomím a rozvahou, refle-
xí. Zároveň však platí, že také tato reflexe je vždy mravně
situována, že nutně vychází z určitého širšího kontextu, který
ý není mravně neutrální /mimo dobré a zlé/, a že se k tomuto
kontextu zase nutně vrací /už jen proto, že orientuje kon-
krétní mravní rozhodování, jež je v něm situováno/.

05

Ve svých úvahách se proto nemůžeme vyhnout ani tématu aktu-
álního zarámování celého svého průzkumu ve smyslu dějinné
chvíle é a jejího mravního "koeficientu". Zkrátka: nemůžeme
se vyhnout tématu "mravní krize současnosti".

06

Mohli bychom proto upřesnit své téma asi následovně: pova-
ha a struktura mravní situace a některé aktuální momenty je-
jí deformace a jejího narušení.

07

Důraz na to, že půjde jen o některé momenty aktuální defor-
mace struktury mravní situace, se netýká pouze toho, že není
v našich silách a vnějších možnostech úplný výčet, nýbrž zejména to-
ho, že k posouzení dějinné mravní situace je nutný odstup,
a ten nikdy není v úplnosti realizovatelný uvnitř samotné
této situace. Teprve budoucí posuzovatelé budou schopni na-
še vidění a naše úvahy doplnit a také korigovat.

08

Budeme tedy sledovat dvojí cestu, dvojí perspektivu: na jed-
né straně se budeme pokoušet vypracovat myšlenkový model
"mravní situace" a vycházejíce z něho, rozvrhneme celou lát-
ku etické problematiky, a na druhé straně se budeme pokoušet
prohloubit a v detailech skloubit svou "intuici" celkové
mravní stránky té dějinné chvíle, do níž jsme zasazeni.
20 VII 86

### 860720